Kvalita

sklolaminaty16

Kvalitativní kritéria na suroviny

Výrobce stanovil kvalitativní kritéria pro všechny používané suroviny. Suroviny jsou dodávány s certifikáty dodavatele, prokazující jejich shodu s akceptačními kritérii výrobce. Navíc jsou ze všech  surovin odebrány vzorky a před uvolněním surovin do výroby je provedeno jejich odzkoušení. Tyto zkoušky zajistí shodu surovin se stanovenými specifikacemi .

Níže jsou uvedeny hlavní materiálové skupiny  pro výrobu sklolaminátových trub:

 • skelné vlákno
 • pryskyřice
 • katalyzátory (vytvrzovače)
 • plnivo (křemičitý písek)
 • chemická aditiva a urychlovače
 • skelné rohože

Kvalitativní kritéria na hotový výrobek (sklolaminátovou trubku)

Všechny dokončené sklolaminátové trubky  jsou podrobeny následujícím kontrolním krokům

 • vizuální kontrola
 • Barcol tvrdost (Barcol, povrchová hodnota tvrdosti je obecně používána u GRP kompozitů)
 • tloušťka stěny
 • délka trubky
 • vnější průměr
 • hydrostatický test těsnosti (dvojnásobek nominální hodnoty tlakové třídy jen u PN 6 větších)

Na základě odběru vzorků jsou pak provedeny následující kontrolní kroky:

 • tuhost trubky
 • kontrola poruchy struktury pod zatížením
 • analýza struktury kompozitu a ověření design
 • obvodová pevnost v tahu
 • axiální pevnost v tahu
 • orgaloleptické zkoušky pro trubky na pitnou vodu

Fyzikálni vlastnosti

Kontrolní zkoušky na základě odběru vzorků definují počáteční fyzikální vlastnosti trubek. Dlouhodobé vlastnosti trubek jsou uvedeny v následující kapitole. Testy jsou prováděny podle výrobcem definovaných kvalitativních kritérií. Tato kritéria jsou stanovena tak, aby odpovídala horním hraničním hodnotám místních a mezinárodních standardů. Výsledky těchto testů jsou hlavní parametry pro zajištění kvality konečného výrobku.

Kritéria dlouhodobých parametrů

Obecným požadavkem všech norem je získat kritétéria pro minimální požadavky. V systémech sklolaminátových trubek jsou dlouhodobé vlastnosti hlavní kvalitativní kritérium po krátkodobých nebo počátečních  vlastnostech. Všechna kvalitativní kritéria jsou navrhována tak, aby zahrnovala dlouhodobé vlastnosti. Konstrukce výrobku je obvykle založena na projektovaných hodnotách pevnosti materiálu po dobu 50 let.  V průběhu let bylo shromážděno mnoho výsledků, založených na zkušebních metodách ASTM. Analýzou těchto údajů bylo zjištění, že normalizované metody jsou dosti konzervativní a že bezpečnostní meze se ukazují být vyšší než očekávané a dá se dosáhnout extrapolace až do 150 let. GRP trubky splňují tímto požadavky  některých institucí, vyžadujících životnost delší než 100 let.  Nejdůležitější testy jsou uvedeny níže.

 • dlouhodobá kruhová tuhost
 • dlouhodobá kruhová tuhost pod napětím
 • základní hydrostatická konstrukce (HDB - hydrostatic desin basis)
 • zkouška koroze pod napětím

Kromě těchto hlavních kritériíí jsou sklolaminátové trubky testovány na:

 • odolnost vůči UV záření
 • odolnost vůči oděru
 • rychlost průtoku
 • odolnost při různých provozních teplotách
 • vliv různých provozních podmínek